We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Osuga

by Olith Ratego

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $5 USD

     

1.
Wuololo, mayie x2 Chorus Jomoko wacho awacha tobende gionge time Jomoko wacho awacha tobende gionge ginyalo Jomoko wacho awacha tobende gionge uwezo Gin giwuoyo awuoya Mana kajok michieno Epinyka nitierega jok moko Jok moko yawa jok moko Jok moko mawauoyo ayuoya giwuoyo awuoya Manaka jok michieno Digalni yamo eloga kadhogeno Kadhogeno yawa hadhogeno Chorus Osiepe tober osiepni nyalokonyi Mamanoto ayie nieeee Lakini nitiere osiepe mamoko Mag aolee gimag anjawo Nikakongo debe to oyee nionyalo nyiwoni Katamopongo gunia kata dunia Lakini ngiseni wuod mama Mia gimoro matin arit ragodo an marach to dak omii Chorus in kiduwaro konya to konya Lakini pakruwok go Magoto nono Osiepe moko be jowuondore nono Ngare nono tobende oonge goo Chorus Katakech kayi manamanadi - To dak omi Katakech kayi manamanimulo - To dak omi Katakech kayi manamobende - To dak omi Katakech kayi manamaradier - To dak omi Chorus
2.
Nyiri Gi 05:38
Nyiri gi yawa nyiri gi x2 Nyiwa makawuonogi gitamowang wa - Nyiri otamo wangwa! x 2 Nyiwa makawuonogi emajimbo nyiego - Nyiego! x 2 Nyiri makawuongi emajimbo kodachode - Kodachode x2 Enyiri yooo nyiri yoooooo Nyiri makawuono ok giluworo kata min gi Nyiri makawuono ok giluworo kata wuon gi Nyiri makawuono ok giluworo kata min chwore Nyiri makawuono ok giluworo kata wuon chwogi Nyiri makawuono ok giluworo katadhi ekulo Nyiri makawuono ok giluworo katadhi emoto Nyiri makawuono ok giluworo katadhi engweto Nyiri makawuono ok giluworo katadhi endalo Enyiri yooo nyiri yooooo Lepe be koruwako to oruwako mambanga x2 Leuni koruwako to oruwako mayore Nyiero be kochako to onyiero kamganga Nyiero be konyiero to onyiero ka sudhe Bet be kobet to obet angewa - Ok ong’eni bet angewano jochiro oda
3.
Juddi 05:26
Sama ayudo nyako malongo - To kanaweee! Sama Sama ayudo nyako malongo ka-Juddi - To Kanaweee! Kayudo nyako mogwande beyo - To kanaweee! Mogwande beyo ogwende rieny kapambe - To kanaweee! Ibena nyereee - Nyathina! Kwa uzuri wenimzuri akuna msichana anaee kufikia - Aha! Unasura ya kutamanika nabado sura yoko inawashika - Aha! Wassie ridhika baby watakuja kuayibika - Aha! Wataaibika na bado sura yako itawashika Wololooo wololoo Wololoo wololoo Wololoo wololoo wololooooo Ajuda wuonda gihera Juddi wuonda gihera x2 Meda manahera Wewuonda gihera Meda manahera Iwuonda gihera Meda manahera Sama ayudo nyako malongo - To kanaweee! Sama ayudo nyako malongo ka-Juddi - To Kanaweee! Kayudo nyako mogwande beyo - To kanaweee! Mogwande beyo ogwande rieny kapambe - To kanaweee! Ibena nyereee - Nyathina! Nimekaa nikama nimi-die nanimefufka Nikikumbuka vile ulipojipa nahata kunipa nasasambona wanigeu-kaaaaa
4.
Mamano Daa 04:26
Yawa Karaen ango matimre egweng ka. Makanyar ngato olal tonien ann nii. Mara ka gwend ngato olal, To ni en an. Mara kadhiang olal egwengka. To ni en an. Mit chijirani kolengore. To ni en an chot oguda. Chorus Mamano daa - Daaaaaaa! x8 Kanyar ngato olalka nien an Olith kagwend ngato olalka nien an Kadhiang olalka egwengka nien an kotong ngatoegwengka nie an Jajwok koringo egwegka niewn an kochiwu tuwoegwengka nien an Kohadh chiemo egwengka nien an Kanyar ngato olal nimano annn daaaa Kagwend ngato olal nimano annn daaa Kadhiang olal egweng nimano annn daaaa Kotong ngato ngato egweng nimano annn daaaa Jajwok koringo egweng nimani annn daaaa Kochiw tuwo egweng nimano annn daaaa Kohadh chiemo ejikon nimano annn daaaa Kik ubed katina orudo nyar ojuwok mayako kongchuwo, Nyocha eka en eboma manarobika, emanyocha ochame jo ohala Ochamo jo ochlago mopodho dukapop kendokorosani odok kisumo dala Emakoro ochame jo ohala mapoya Yaye tina terogaji mos Begodo Kingeyo Niyudo mwandu tek Yaye tina yudomwandu tek Into Kiyude toterogaji mos
5.
Osuga 05:40
Olith Ratego, adawawero osuga nyarmam Osuga dhako ochayo chuwore makata iyangone manadhiang Topodi enmanani achamoga angoni Dhako ochayo chuwore makata iyangone manarombo mohadh te Chorus Osuga nimiyo orodha, - Osuga Osuga nimiyo orodha maradiera - Osuga nyar nam Osuga nimiyo orodha, - Osuga Osuga nimiyo orodha motamo wangaaaaa - Osuga nyar nam x 4 Kech mooo nobiro nikee otonglo Kech mamon chame thund gi, to chuwo muwode lak gi Piny dum buru midhiero odonjo Chalo pugratori kama obell orito Orito giragwar, girawar, giragwar Nimoro nochako oduwogo kendo nike amiyimeru An nadum engut gweno, maturo ngute Mabole ebwomba, gweno goyo nduru Kendo gweno goyo uwii, madayo odhi owinjo Motome mana nduru, ni gwend oburu Oburu manya kwara, gweno nyakisure To ngute ongado nyoyo, ni gweno echa yombo Matakoro risky, machalo kong whisky Riadha dongetek, jogo nenolawa jogonomaka jogonorodha To roth Kisumo Chorus Nene aweyo kuwo, machako ohala Ohand nyasore, kata obani, kata obwaa, obwa chieth liech Deal ni risky, tibalistic, kwa wanainchi To iyamoro oraa Gari otingo mwandu, gari chomo othoro Kod ongewe, to yamo bende ofundi, mayamo odhi omwomo Oblia nonena, mobila nomaka Manani afuyo, manani alak, manani awuotho To jony bende ajony Nyaka ejela, jela kodiaga, esimba yawuoyi Norodha norodha ejela aaaaaa
6.
Ok Mit 05:03
Minegi miel marach to chuwogi miel marach To nyigi miel marach jowuoyigi bemiel marach ok mit Umiel marach ok mit um umiel marach ok mit Umel marach ok mit un umiel marach ok mit Chorus Ok miti ma ok omit Ok miti etugo ok mit Umiel marach un umiel marach ok mit Ok miti ma ok omit Ok miti etugo ok mit Rundo tie sialo etugo x 4 Mine mamielgi miel marach etugo To Kata chuwo mamielgi be miel marach etugo To nyiri marmielgi be miel marach etugoni Nyithindo mamielgi be miel marach etugooo Ok miti ma ok okmit Ok miti etugo ok mit
7.
Jawanya 05:02
An awero jawanya x 4 Chorus Jawanya koneno gir kado bet angewa Jawanya lichindi konenogir kadooo x 4 Jawanya time yore jawanya Luwenyi mangeny muwinjo emiergi awanya emakelo To kata luweny mangeny muwinjo eudi gi awanya emakelo Kamon mangeny jodhau gichuwogi nikech awanya To kata chuwo mangeny jodhau gi mondgi nikech awanya To kata mon mangeny jo dhau ginyiego nikech awanya Jawanya time yore jawanya Chorus Kokoriyo koko ewiyeno x4
8.
Jodongo 05:43
Jomienda an koro aol, jomienda koro aool ee eeh An aoli manyalotho, katana nyuka pok abiloo An aoli manaylotho, katana busaa pok abiloo Tosanito koro ajok an ajok nadwaro luweny Gijo dongo moramoni onge dewonde ee ee eeh Chorus uoroo omako Uoro omako jodongo ganda Jodonho odonje Jodongo odonje ewuoch otoche x 3 Katakuon emaoyudo, to ochamoga mana eot Makata nyathi ok domi, ongur ekuwon ochalo kwach Adieri kata nyathi ok domi, ongur ekwon ochalo koth Kata gweno ema oyudo, to ochamo manyaka yir Tokata ringo ema oyudo, jaduwong chamo manyaka pien kata nyoyo ema oyudo, omwodo kata orafuok To kata chak ema oyudo, jaduong mwonyo maonge ton Chorus Jodongo chikuru itu adwaro soke wach Jodongo machon negero duwol negipwonje nyithindgi Kagin manyiri kakginyala dak gi chiwogi To kagin mayowuoyi kaka ginyalo dak gichuwogi Kata kod joiny to un toti ok utimkamano un ungonge kata duwol ungokni angoka kathuwol Mokobe kongo ongondo kowinjo oringo makata tiende emaditur oyawo manaiye tokata pwodhobe ok odhi Mokobe laromana dhokendo gimon
9.
Awuoro 05:10
Chorus Awuoro Olith Awuroro x 4 Kangato goli mana edalau teri Nairobi bworeeee Nidhi miyi tichi Ngato golimana dealau teri Nairobi bwore kapango Nidhi miyi tichi Kangato goli mana edalau teri Nairobi Nidhi miyi tichi Kangato goli mana edalau teri Nairobi To kichopo bwore totatatich ongeee eeeee Chorus Madiniweya mondo adong edala Akony wuonwa gitich Madiweya adong edala Dinaboto dalawa madiweya aweya edala Akony minwa gipur Madiweya aweya edala Japur ongeeeee eeeee eeeee Chorus Kataibed nyaminwa, nyaminwa wuon Lakini epinyka to ok ngeyo ninga mankonyie Kataibed owada, owada wuon Lakini epinyka to ok inge ngano manokonyie Katiabed nyar waya nyarwayana wuon Lakini epinka to ok ingeni ngamanokonyie Kataibe jaka nera jakaneranaaaa Katiabed mana jakawaya tobendero Chorus
10.
Josefina 03:23
Chorus Aheri motamore ginono x 3 Olith Ratego, an awero nyaki Masama obiro epacha, katamanachiemo tama Nikech aonge gi tama kendo luyaemachama Pacha sandoregam sama aparoin Nikech angeyo nichuwo ngeny nyalari Kilamutu oheri kendo ongee ngamajari josfina ibiroka ango mondomi ateri bayo josfina ibirokar ango mondowadhi ba kodi Waibirodhi bayokodi Nairobi city kabanas Nyathi marambanya bingeni imoraga Josfinaeeee josfina leraaaaa Chorus josfina kane watugugodo nyakane watim puno Josfina ongegifujo josfina ohero bwonjo josfin an atemohoyi niiyiee imiya kori Josfinaeeee josfina leraaaa Chrosu
11.
Chorus Twendeni kwashamba Uurembo hayiliwi urembo hayshayidi Twendeni kweshamba x 3 Ratego minauiliza sswali Swali nauliza naminataka jibu Urembo inatushayidia nanini Swali nauliza naminataka jibu Nakuranda randa inatushayidia nanini Chukuweni majembe tukalime shamba Chorus Wababa chukweni majembe Chukuweni majembe tukalime shamba Wa mama ndiyo wanajenga ichi Chukuweni majembe tukalime wamama Vijana twendeni kwa shamba Skiuhizi akuna chabure tufanyeni kazi kwa bidi Chorus Dhinamana ndalo ber ichamo ber timoango Dhina manandalo Ber ichamo ber timoango Dhinmana ndalo ber chamo ber timoango Dhina manandalo Shuko wich go tokonyo ango Dhina manandalo Wirokogno tokonyo ango Dhinamana ndalo ber ichamo ber timoango Dhina manandalo Fuyo kotenga egweng konyo ango Dhinamana ndalo ber ichamo ber timoango Dhiina manandalo
12.
Wamama 04:23
Chorus Wamama semeni tumekata x 4 Wacheni kutesa wamama Wachen iKutesa wake wenu Mke wako sio adul yako Mke wako ni mpenzi wako Ailtoka kwa mwilli wako Wamama mnatulisha Nyini ndie mnatulea Kutubeba miezi heshima Wamama.... Chorus Umeowa mke, umemtupa hapo na hautaki kujuwa Mkigombana unamfukuza nakesho yake kuoa mwingine Umewacha mke wako kwanyumba nakuotea wajirani Ama waflani Ukiulizwa wakota wapi Nihasira wa anzavita Chorus Usimdharau mke wako Nyumbani anapika Usimwone akiosha viombo Ukadhani ni mjinga Ni mtu amesoma ingawa ametuliza Umgurumia kama simba kwanyumba na amenyamaza Usidhani ni mjinga nahata kumcharaza Skiu ataisha utabaki ukiwaza Bila mume mke anaweza Lakini bila mume mke anaweza Lakini bila mke mume huteleza sana

credits

released January 1, 2005

Executive Producer: Tabu Osusa
Ketebul Productions Ltd

Written by Musa Odhiambo a.k.a. Olith Ratego
Except 'Wamama' Co-written by Musa Odhiambo, Jesse Bukindu & Steve '64' Kivutia

All music produced, recorded and engineered by Gabriel Omondi and Jesse Bukindu for Ketebul Productions Ltd
At Ketebul Studios
The GoDown

Assistant Recording Engineer: Steve '64' Kivutia

Mixed and Mastered by Alfie Minjire At Ketebul Studios


Design by Steve '64' Kivutia

Photography: Omollo Kasimba & Amina Abdo

license

all rights reserved

tags

about

Ketebul Music Nairobi, Kenya

contact / help

Contact Ketebul Music

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Osuga, you may also like: